Zrealizowane projekty


Rok 20151.Wymiana rurociągów  technologicznych  pompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków  „Boguszowice”  w Rybniku
2. Rozbudowa 29 kompletnych central zaworowych na bazie zaworów ICF  na instalacji NH3 tanków  oddziału leżakowni – centrale wykonane z rury stalowej nierdzewnej bez szwu gat. 4541 łączone przez spawanie metodą TIG z izolacja z kauczuku wraz z płaszczem z blachy aluminiowej na terenie Tyskich Browarów Książęcych
3. Wykonanie prac    remontowo    –  modernizacyjnych     na   instalacjach   sanitarnyc  i technologicznych, polegających na wymianie instalacji z rur stalowych czarnych,nierdzewnych oraz tworzywowych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej,całodobowej obsługi serwisowej urządzeń zlokalizowanych na hali produkcyjnej oraz pomieszczeniach technicznych na terenie Tyskich Browarów Książęcych
4. Wykonanie  sieci  c. o. na odcinku  Oranżeria- Dyrekcja z rury Pex duo o średnicy 2x63mm wraz z  modernizacją węzłów cieplnych w pomieszczeniach oraz wykonanie kompleksowych robót ziemnych na terenie Tyskich Browarów Książęcych
5. Kompletne wykonanie instalacji  sanitarnych  zgodnie z projektem budowlanym  na terenie Supersam Katowice
6. Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej Domu Seniora Opieki Długoterminowej”  w Mysłowicach –prace budowlano-instalacyjno – montażowe prowadzone  na drodze dojazdowej  do działki  od ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach.
7. Wykonanie modernizacji układu źródeł oraz odbiorników ciepła na terenie zakładu Rosa  w Tychach
8.
Wykonanie instalacji technologicznej , która była częścią zadania inwestycyjnego :
„Zbiornik wieżowy wody technologicznej  z  budynkiem technologicznym  i instalacjami technologicznymi wodno – kanalizacyjnymi , ogrzewania  i wentylacji, elektrycznymi oraz przebudowa układu drogowego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. ”

 – montaż rurociągów stalowych  DN 500 mm, DN 200mm, DN 50mm
– montaż instalacji wodnej  poprzez spawanie wraz z badaniem RTG spawów
– czyszczenie, malowanie rur
– wykonanie i montaż studni kanalizacyjnych
– wykonanie izolacji termicznej oraz płaszcza ochronnego z blachy aluminiowej
– wykonanie przewodu grzewczego , wentylacji , wentylatorów wywietrzaków i grzejników elektrycznych
9Kompleksowe wykonanie instalacji gazu DN 150  wraz ze skrzynka gazową zlokalizowana na ściance  budynku wyposażoną w zawór kulowy i elektromagnetyczny DN 150 wraz z systemem detekcji na terenie hali Panattoni GE w Bielsko – Białej.
10. Wykonanie sieci cieplnej : sieć  przesyłowa południe I w Tychach – modernizacja sieci c.o. preizolowanej  ( 2x DN600 , L=260,0 m)
11. Wykonanie remontu kotła wodnego wysokotemperaturowego  typu WLM 2,5  na ternie Nitroerg S.A w Bieruniu
 – wymianie w ramach naprawy wężownic typu A i B kotła wysokoparametrowego WLM 2,5 40+40 kpl     12. Naprawa układu ciepłej wody w kotłowni budynku nr o kompleksu 7785 Jednostki
Wojskowej w Świętoszowie:
–  wykonanie projekt
–  prace demontażowe
–  dostawa  zasobników cieplej wody 2 x 1000l
– dostawa zasobnika kondensatu 750 l
–  dostawa armatury: c.w.u., pary kondensatu
– wykonanie instalacji ciepłej wody z rur PP  oraz instalacji kondensatu  z rur stalowych
czarnych ( od DN 15-DN 80, łączna długość ok 100 m) wraz z izolacją  i próbą ciśnieniową


Rok 2014


1.Prace montażowe na terenie Komagra Sp.z o.o.
– wykonanie  orurowania technologicznego i zabudowy urządzeń instalacji płuczek odgazów w budynku ekstrakcji,
– wykonanie instalacji kondensatu i wody zasilającej w kotłowni parowej wraz z zabudową podestu obsługowego,
– montaż urządzeń wraz z dostawą orurowania oraz obwiązanie układów do odzysku ciepła, odmulin i odsolin w kotłowni zakładowej,
– wykonanie prac mechaniczno montażowych w budynku  ekstrakcji związanych z wykonaniem instalacji płuczek odgazów,
– wykonanie robót mechaniczno-montażowych  związanych z zabudową wentylatora na rurociągach odgazów w budynku ekstrakcji,
– wykonanie i dostawa zbiornika stalowego o pojemności 1m3,
2.Montaż elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Kornica – Końskie
3.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania , instalacji wod.-kan. na terenie  – Selgros Katowice
4.Wykonanie konstrukcji stalowych wsporczych na terenie Alupol Packaging S.A w Tychach
5.Wykonanie rurociągu zwrotu gliceryny farmaceutycznej na terenie Bioagra – Oil Tychy
6.Rewizje kotłów  typu OKR 5 – 3 szt.
7.Wykonanie i  montaż konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i badaniami VT i MT  na terenie GMPP w Tychach
8.Wykonanie dogrzewania hal warsztatowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza 59 w Katowicach.
9.Zabudowa kompaktowych węzłów cieplnych z uruchomieniem w pomieszczeniach wymiennikowni na os. R w Tychach  – 16 szt. węzłów
10.Wymiana rurociągu DN 500 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Ks. Jana Kapicy
11.Remont instalacji rozprowadzenia ciepła do wymienników basenowych i nagrzewnic wentylacyjnych w Krytej 12.Pływalni położonej w Tychach przy ul. Edukacji 9
13.Wykonanie instalacji hydrantowej na budowie parkingu przy ul. Dąbrowskiego w Tychach
14.Wykonanie instalacji sprężonego powietrza azotu  instalacji tryskaczowej na zakładzie Synthos w Oswięcimiu.
15.Wymiana kanalizacji sanitarnej DN 200 na ternie zakładu Coveris Rigiel Polska.
16.Montaż instalacji pary i kondensatu  na terenie Homanit w Krośnie Odrzańskim
17.Roboty ślusarsko-spawalnicze  – spawanie orurowania w kotłowni na terenie Vabko we Wrocławiu
18.Prace remontowe i inwestycyjne na terenie Tyskich Browarów Książęcych:
– doprowadzenie mediów do systemu mycia
– przeniesienie urządzenia Foamatc
– remont układu odwodnienia parociągu
– wykonanie instalacji wyrzutu CO2
– naprawa instalacji młóta KF2
– wymiana instalacji młóta KF1
– wykonanie węzła c.w.u szatnia warsztatu w kotłowni
– wykonanie izolacji – kolektor wody gorącej
– remont wymiennikowni CD
– montaż urządzenia osuszającego młóto
– wykonanie  modernizacji węzła cieplnego w kotłowni
– remont izolacji kolektorów


Rok 2013


1.Prace remontowe i inwestycyjne na terenie Tyskich Browarów Książęcych
–  wykonanie instalacji odzysku ciepła – montaż wymiennika, układu pompowego orurowania DN 100 – 80 mb)
– rozbudowa 22 central z rur nierdzewnych zaworowych na bazie ICF na instalacjach NH3 tanków oddziału ZKF2/3 wraz z izolacją oraz płaszczem z blachy aluminiowej
-montaż przepływomierzy Process Master, montaż licznika DN 80
–  modernizacja instalacji podgrzewu wody
– rozbudowa kompletnych central zaworowych na bazie zaworu ICF na instalacjach NH3 tanków
– wykonanie rurociągu DN 125 łączącego kolektor południowy przy zbiornikach  magazynowych
– remont instalacji EER zbiornika nr 1
– montaż armatury na instalacji pary – dostawa i montaż zaworów mieszkowych DN40, DN50, DN 100
– naprawa izolacji na rurociągach pary i wody na warzelni II i III (uzupełnienie ubytków, naprawa blachy)
– wymiana zaworów punktowych czerpalnych oraz wykonanie odbojnicy
– wykonanie podestu roboczego dla rampy załadowczej wraz z barierkami z rur stalowych
2.Prace montażowe na terenie zakładu Komagra Sp. z o.o. w Tychach
– wymiana orurowania wraz z armaturą (stal nierdzewna) wymiennika płytowego na układzie MO6
-prefabrykacja i montaż podestu budynku tłoczni oleju
– wykonanie zewnętrznych rurociągów zasilających rozlewnię – rurociąg  oleju jadalnego, rurociąg azotu
– wykonanie budynku sprężarkowni powietrza wraz z lekką obudową z płyt warstwowych, drzwiami, obróbkami i orynnowaniem
– wykonanie ramy stalowej pod pompę pod pompę olej, montaż pompy oraz wykonanie obwiązania technologicznego dla w/w pompy
3.Prace montażowe na terenie na ternie zakładu BIOAGRA – OIL S.A  w Tychach:
– zmiana orurowania filtrów F302AB, montaż osuszaczy pary 2 szt., wykonanie kondensatu od osuszaczy, montaż zasuwy na tłoczeniu pompy
– prefabrykacja i montaż rurociągów do rozładunku kwasów tłuszczowych wraz z posadowieniem pompy rozładowczej
4.Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na siec preizolowaną  2 x 350  przy ulicy Stoczniowców w Tychach
5.Wykonanie modernizacji instalacji dogrzewania hali c.o.   na terenie bazy PKM przy ul. Mickiewicza 59 w Katowicach.
6.Wykonanie konstrukcji stalowej nad stropem kotła WR40 oraz wykonanie montażu konstrukcji wsporczej belek demagowych dla wentylatorów spalin oraz napędów przenośników zgrzebłowych skośnych na terenie Fabryki kotłów „SEFAKO” Sędziszów
7.Modernizacja wymiennikowni w budynku administracyjnym oraz ciepła technologicznego w budynku stacji obsługi na terenie  PKM w Tychach
8.Wykonanie robót montażowych i spawalniczych na terenie Galerii  Katowice
9.Montaż odciągów na rurociągach przesyłu gazu koksowniczego o średnicy DN600 na terenie  Zakładu Elsen S.A w Częstochowie
10.Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Żorach :
– kompleksowe wykonanie instalacji grzewczej
– montaż dwóch mieszadeł w zbiorniku WKF
– montaż rurociągu do płukania rurociągu osadowego SPR z zasuwami i kształtkami
–  montaż rurociągu technologicznego w zbiorniku RBL
11.Wykonanie instalacji sanitarnych na obiekcie WCB EiT we Wrocławiu
– montaż instalacji wody ciepłej i zimnej cyrkulacji
– montaż instalacji C.T i wody lodowej
– montaż pryszniców bezpieczeństwa
– izolacja rurociągów
– montaż c.o. w kotłowni
-montaż pryszniców bezpieczeństwa
– przebudowa kanalizacji
– montaż oraz spawanie na  terenie kotłowni zaworów i kolektorów c.o.
– montaż zaworów odcinających oraz odpowietrzeń
12.Wykonanie  wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, hydrantowej, ogrzewania i  chłodu, wodociągowej sprężonego powietrza na terenie TOP THIMM w Tychach
– wykonanie instalacji c.o, c.t. oraz chłodu z rur stalowych czarnych w izolacji z otuliny z wełny mineralnej    oraz kauczuku w zakresie od DN15-DN150- 2973mb
– dostawa oraz montaż agregatu wody lodowej 110kW oraz klimakonwektorów 20kpl,
– dostawa oraz montaż aparatów GW wraz z podłączeniem instalacji – 23kpl,
– dostawa oraz montaż grzejników płytowych – 79kpl,
– wykonanie instalacji pary i kondensatu wraz z montażem armatury, wykonaniem stacji redukcyjnej    oraz podłączeniem do urządzeń na hali produkcyjnej a także wykonaniem izolacji z wełny mineralnej w  płaszczu z folii aluminiowej w zakresie od DN25-DN100 – 489mb,
– wykonanie instalacji sprężonego powietrza z rur wielowarstwowych w zakresie od DN15-DN63 wraz z    podłączeniem do urządzeń,-
– wykonanie instalacji wodociągowej z rur polipropylenowych – 1739mb w izolacji polietylenowej wraz z  połączeniem do urządzeń oraz odbiorników (ceramika sanitarna),
– dostawa oraz montaż ceramiki sanitarnej (pisuary, umywalki, kompakty, brodziki natryskowe, zlewozmywaki wraz z bateriami) – 95kpl,
– wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych w zakresie średnic od DN32 – DN150 –  967mb łączonych przez rowkowanie oraz gwintowanie wraz z dostawą i montażem hydrantów 25 i 52 –  26kpl,
-wykonanie kanalizacji deszczowej w systemie Geberit Pluvia wraz z montażem wpustów dachowych –  łącznie 579mb w zakresie średnic od DN40 – DN160
– wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w tym kanalizacji podposadzkowej z rur PVC – 987mb,-
– wykonanie instalacji technologicznej (instalacja kleju) z rur stalowych nierdzewnych gat. 1.4301 w  zakresie średnic DN40 – DN65 – 535mb
13.Modernizacja  systemu grzewczego  na terenie Stradom S.A.   w Częstochowie
14.Wykonanie połączeń zgrzewania rurociągów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Piekary
15.Prace w ramach projektu: „Zarządzanie energią w obiektach dydaktyczno-oświatowych miasta Sosnowca”
16.Wykonanie instalacji technologicznych na obiekcie TRW Bielsko Biała
17.Wykonanie konstrukcji stalowej na terenie Alupol
18.Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie kopalni “Mysłowice Wesoła”


Rok 2012


1.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Podlesie” w Katowicach:

– wykonanie instalacji komory osadu czynnego w stali nierdzewnej w gat. 1.4301 w średnicach  DN 800 do DN 100 –  420 mb  – 2 kpl
– wykonanie pompowni głównej oraz pompowni osadu recyrkulowanego
2.Prace remontowe i inwestycyjne na terenie Tyskich Browarów Książęcych :
– izolacja termiczna stacji biogazu (izolacja wełną mineralną rurociągów biogazu o średnicy DN125 – 40mb wraz z wykonaniem płaszcza z blachy nierdzewnej),
– wykonanie izolacji na podporach przy rurociągu pary (zabezpieczenie termiczne )–   40kpl
– zabudowa zaworów odcinających – wymiana armatury parowej DN125 – 5szt, DN10   –   8szt, DN80 – 6szt,
–  montaż zaworów do ciepłego poboru piwa (zawór nierdzewny DN25)
– 16kpl,
– modyfikacja instalacji wody w układzie rozcieńczania – wymiana kolektorów DN100– 2kpl,
– wykonanie alternatywnej instalacji zimnej wody – rura nierdzewna o średnicy DN50 – 70mb
–  wykonanie instalacji c.o. – wymiana pionów Cu o średnicy 28x2mm
– 4x6mb
–  wymiana instalacji młóta z rury stalowej b/szwu o średnicy 159×7,1mm – 180mb na wysokości 15m wraz z wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 80mm w płaszczu z  blachy aluminiowej.
– awaryjna wymiana instalacji kondensatu z rury stalowej czarnej b/szwu DN100 wraz   z wykonaniem izolacji z wełny – 250mb,
– wymiana armatury odcinającej na instalacji pary i kondensatu DN200 – 10szt, DN150
– 8szt, DN125 – 5szt, DN100 – 12szt, DN80 – 11szt, DN50 – 20szt.
– transport oraz montaż wymiennika Pfaduco wraz z podłączeniem instalacji oraz  armatury, wykonaniem izolacji w płaszczu z blachy nierdzewnej gr. 0,8mm
– podłączenie instalacji do zraszania butelek – montaż zraszaczy nierdzewnych na   instalacji wody zimnej (mycie butelek),
– wykonanie barierek ochronnych na zbiornika młóta – wykonanie oraz montaż konstrukcjiochronnych na zbiornikach wraz z podestami z krat ocynkowanych  – 1500kg,
– wykonanie układu recyrkulizacji piwa – wykonanie odejść ze zbiornika piwa wraz z podłączeniem układu pompowego (odbiór UDT) – rura nierdzewna DN80 – 50mb,
– wymiana wymienników JAD X.9.88 przy zbiornikach podgrzewania wody – 6 układów,
– modyfikacja instalacji ciepła – wymiana rurociągu zasilania aparatów grzewczo
–  wentylacyjnych z rury stalowej czarnej o średnicy DN80 – 150mb,
– wymiana instalacji rurowej kondensatu na linii produkcyjnej L3,L4 wraz z  podłączeniem  urządzeń (myjka, pompa kondensatu) – rura stalowa nierdzewnej  o średnicy DN65 –300mb wraz z wykonaniem izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej
– wykonanie zbiorników ze stali kwasoodpornej do produkcji syropu (zbiorniki   nierdzewne o pojemności V-3m3 z mieszadłem oraz V- 10m3 z płaszczem grzewczym.

3.Budowa źródła energii wytwarzającego energie elektryczną w skojarzeniu z ciepłem na terenie EC Wejherowo:
– instalacja odprowadzania spalin silnika część konstrukcyjna i technologiczna  wraz z   montażem komina  ø600 konstrukcji stalowej skręcanej – 19,0 t
– instalacja zewnętrznej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 200 – 200mb
w technologii  rur FINPOL z instalacja alarmową BRANDES
– instalacja doprowadzenia gazu DN 100
– instalacje technologiczne w obrębie silnika Roysroys:
* obieg wody chłodzącej płaszcz silnika
* obieg oleju
* obieg chłodzenia powietrza do spalania
* obieg chłodzenia awaryjnego
* obieg odzysku ciepła
* układ sprężonego powietrza

4. Wykonanie instalacji technologicznych na terenie EC Tychy:
–  montaż rurociągów i armatury wody sieciowej w obrębie kotła WR 40, DN 250 – 80mb.
–  montaż rurociągów wraz z armaturą wody sieciowej łączącej kocioł WR 40 z istniejącą instalacją DN 400 – 120 mb, DN 150 – 60 mb
–  wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej  oraz instalacji wody zmywnej w technologii rur rowkowanych zaciskanych w kotłowni WR 40  DN 100  – 400 mb DN 50 – 60 mb
–  wykonanie kanalizacji przemysłowej i deszczowej z rur żeliwnych typu DK Iw kotłownie WR 40  DN 150 – 650 m
–  wykonanie konstrukcji wsporczej kanałów spalin za odpylaczem – 15 t
–  wykonanie instalacji hydrantowej w technologii rur rowkowanych, zaciskowych w kotłowni DN 100 – 700 mb, DN 50 – 120 mb
–  wykonanie instalacji zraszaczowej  wraz z montażem zaworu wzbudzającego firmy VIKING. Instalacja zabezpieczająca taśmociągi DN 50 – 300 mb

5. Montaż instalacji ppoż. wewnątrz budynku technologicznego oraz instalacji suchego pionu  na terenie EC Zofiówka w Jastrzębiu Zdrój.

6. Wykonanie instalacji pary wysokoprężnej  i kondensatu do nowej centrali wentylacyjno- klimatyzacyjnej w budynku szpitala w Opolu.

7. Wykonanie kanalizacji podposadzkowej oraz ciepłej i zimnej wody w domku klubowym Śląskiego Klubu Golfowego Siemianowicach Śląskich .

8. Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 200 wraz z przyłączem do nowoprojektowanej hali   zakładów Valeo w Czechowicach – Dziedzicach

9.  Wykonanie instalacji technologicznych na terenie EC Katowice :
– wymiana rurociągu zrzutowego wody ze zbiorników – rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN100 – 320mb
– remont instalacji ppoż. oraz wymiana hydrantów – 3kpl
– wymiana instalacji c .o. w budynku wózkowni – rura stalowa czarna DN25 – 180mb wraz z podłączeniem 15 grzejników.

10. Remont kotła wodnego WLM 2,5  na terenie NITROERG S.A. Bieruń
– wymiana wężownic dodatkowego podgrzewacza wody  – 36 szt.